SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 10

Petra van de Goorbergh (De Argumentenfabriek)

Sinds 1 januari is Petra van de Goorbergh, Chef Werk bij De Argumentenfabriek. 

Een felicitatie waard, zeker aan de Argumentenfabriek, want ze halen met Petra veel arbeidsmarktkennis in huis. En de Argumentenfabriek was al zo een inspirerende club.

 

 

1.      Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

Het is lastig voorspellen. Anders wat het natuurlijk ook geen voorspelling. Belangrijkste onzekere factoren zijn het verloop van de pandemie en de gevolgen van het wegvallen van de overheidssteun. Toch denk ik dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft gezien de pensioengolf en vacatures die open staan en gaan ontstaan in een aantal sectoren. Als er goed werk wordt gemaakt van het aan de slag helpen van werkzoekenden kunnen we uitkomen op 305.000 werklozen. 

2.      Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

Geen nieuw beroep maar de loopbaanadviseur zal nog vaker worden ingezet voor van werk naar werk trajecten, begeleiding van uitkering naar werk en advies over scholing. Ook de ‘Coronaberoepen’ zullen nog wel even blijven: tester, codechecker, prikker etc. Ik verwacht dat met de transities in de energiesector nieuwe beroepen gaan ontstaan. 

3.      Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?

De wijze van solliciteren is al flink in ontwikkeling. Meer digitaal, met inzet van videofilmpjes, via netwerk. Meer werkgevers zullen ‘open hiring’ in gaan zetten. Dat biedt mooie kansen voor werkzoekenden en organisaties. De grootste verandering zal zijn dat er meer gematcht gaat worden op skills en vaardigheden in plaats van op diploma’s en opleiding. Het vergt anders denken en kijken van werkgevers, maar ook van de werkzoekende zelf. Ook voor intermediairs brengt dit verandering in hun werkwijze en dienstverlening. Het is goed dat hier door verschillende partijen handvatten voor worden ontwikkeld. In 2022 worden verdere stappen gezet en in de praktijk toegepast. Het zal nog vele jaren vergen voordat het matchen op skills en vaardigheden zo gewoon wordt als tandenpoetsen, maar het begin is gemaakt. 

4.      Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Het is in ieder geval belangrijk dat je in beeld krijgt wat je leuk vindt en welke vaardigheden je al hebt en wat je wil ontwikkelen. Dat klinkt heel hoogdravend, maar veel scholen besteden hier gelukkig al aandacht aan met testen en assessments bij keuze voor vervolgstudies. Meeste kansen op een baan zijn er in de sectoren zorg, onderwijs, bouw en techniek. Ook de energiesector heeft veel mensen nodig. Maar het belangrijkste advies is vooral om te kijken wat bij je past en wat je energie geeft. 

5.      Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt

Hans Borstlap. Het is hem gelukt om samen met zijn commissieleden op een heldere manier de problematiek van de huidige arbeidsmarkt te ontrafelen en daar duidelijke oplossingsrichtingen voor te schetsen. Een commissie instellen is een politieke slimmigheid als je er zelf niet uitkomt en regelmatig verdwijnen adviezen toch in een la. Zo niet met het advies van de Commissie Borstlap. Breed terug te vinden in verkiezingsprogramma’s en in het Coalitieakkoord. Hans Borstlap heeft veel partijen gesproken, betrokken in het proces en serieus genomen. Wat overigens niet betekent dat hij alles klakkeloos heeft overgenomen in zijn adviezen. Hij heeft veel tijd besteed aan het uitdragen en toelichten van zijn adviezen op een kundige en plezierige manier. En publieke en private partijen opgeroepen om met praktische invullingen te komen, het Platform Toekomst van de Arbeid heeft daar bijvoorbeeld goed gehoor aan gegeven. 

6.      Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

Goed! Ik vind het oprecht jammer dat hij de politiek gaat verlaten. Hij is toegankelijk en staat open voor ideeën. Het was een goed plan van hem om de Commissie Borstlap in te stellen. Hij was in dossiers, ook in de moeilijke, altijd helder in de communicatie wat hij ging doen maar ook wat niet kon. 

7.       Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Steven van Weyenberg. 

8.      Als ik Karien van Gennip (de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was, zou ik werk maken van

  • een deltaplan krapte arbeidsmarkt met als basis een toekomstbestendige infrastructuur, zodat de arbeidsmarkt kan mee bewegen met een krappe en ruimere arbeidsmarkt.
  • het uitvoeren van de adviezen van de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringskunde. Maak structureel geld vrij voor goede zorg aan werkenden. Belangrijk onderdeel om werkenden inzetbaar te houden op een dynamische arbeidsmarkt.  
  • een deltaplan preventie. Tijdens de coranapandemie is weer gebleken hoe belangrijk het is dat organisaties, werkenden en werkzoekenden fysiek en mentaal gezond blijven. 

9.      Mijn wens voor 2022.........

Dat we de transitie van de arbeidsmarkt nu echt vorm gaan geven en dat we daar aan kunnen werken in een weer open samenleving waar ruimte is voor echte ontmoeting! 


<- Dag 9: Jan DeNys

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->
Dag 11: Pierre Koning ->